^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Правителството ще подкрепи искането на студентите за повече средства за спорт

Правителството ще подкрепи исканията на Националното представителство на студентските съвети за промяна на диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Това стана ясно от публикувания проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 129 на Министерски съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.


Промените се инициират и във връзка с проведена среща, която се състоя в к.к. Боровец в средата на месец март 2017 година. В нея участваха представители на ръководството на НПСС, Студентските съвети и представители на спортните катедри във висшите училища. Още тогава проф. Даниела Дашева - министърът на младежта и спорта, пое ангажимент да бъде изготвено мотивирано предложение за промяна на ПМС № 129.
Правителството предвижда да предложи изменение и допълнение на Постановление № 129 на Министерски съвет, чиито заложени текстове се отнасят до увеличение на средствата, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините и следва да бъдат използвани за повишаване на спортната активност на учащите в страната.
Приемането на предлаганите изменения и допълнения е свързано с искания поставени от Национално представителство на студентските съвети, които още в началото на годината поискаха двойно увеличение на средствата, които държавата осигурява за спортна активност.
Основната промяна, която поставиха от НПСС, е свързана с минималните диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, регламентирани в чл. 1 от ПМС №129 от 2000 г.
Основните мотиви на студентските представители са, че средствата за спорт, които предоставя държавата, не са променяни от 2006 година. Същевременно за периода 2006-2017 г. размерът на минималната работна заплата за страната е нараснал от 160 лв. през 2006 г. на 460 лв. през 2017 г.
Увеличаването на предоставяните парични средства ще доведе до увеличаване на общия размер на необходимите средства с 3 186 894 лв. и ще засегне социална група, която обхваща над 1 000 000 деца в детски градини, ученици, студенти и курсанти.
Въпросът със средствата за спортна дейност по смисъла на ПМС №129/2000 година е дискутиран с властимащите и отговорните институции през 2008, 2009,2011,2012, 2014 и 2016, когато организацията многократно е поставяла необходимостта от промяна, свързана с политиките за насърчаване на младите хора към спортна активност.
Средствата се предоставят за бюджетна година и са на база одобрени проекти, съгласувани със Студентските съвети, в които не по-малко от 50 % от сумата е предвидена за провеждане на спортни празници, транспорт във връзка с участие в между училищни състезания и други активни спортни занимания, създаващи навици за системни занимания със спорт и здравословна физическа активност. До 50 % от сумата по проекта може да бъде предвидена за закупуване на спортни уреди и пособия – топки, гимнастически пособия и др.
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 129 на Министерски съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
За повече информация ТУК

 

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.