^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

ЕВРОСТАТ: Жените в Европейския парламент и правителствата

През 2018 г. жените заемат 30% от местата в националните парламенти в ЕС. Този дял се е увеличил от 2003 г., когато жените съставляват около една пета (21%) от членовете на националните парламенти. Въпреки това делът на мъжете в националните парламенти все още е значително по-висок в целия ЕС. Нито една страна от ЕС не е имала повече жени, отколкото мъже, които да имат места в парламента. Делът на местата, заемани от жени в националните парламенти, се различава значително в отделните страни от ЕС. През 2018 г. Швеция има най-висок дял на жените в националния си парламент с 47%. Швеция е следвана от Финландия (42%), Белгия и Испания (и двете 40%). Значителен брой жени също заемат места в Австрия (37%), Дания и Португалия (36%) и Италия (35%). В противоположния край на скалата жените съставляват по-малко от една пета от членовете на националните парламенти в Унгария (13%), Малта (15%), Кипър и Гърция (18%) и Румъния (20%).

Източникът на данни е достъпен тук.

Делът на жените членове на правителството (висши и младши министри) в ЕС се е увеличил от 23% през 2003 г. на 30% през 2018 г. През 2018 г. най-голям е делът на жените в правителството в Испания и Швеция (52%), следван от Франция (49%), Холандия (42%) и Дания (41%). На дъното на скалата жените съставляват по-малко от една пета от членовете на правителството в Унгария (7%), Малта (12%), Кипър, Италия и Полша (17,0%). Броят на жените президенти и министър-председатели в страните от ЕС също нарасна през периода 2003 - 2018 г. През 2018 г. имаше три женски ръководители (11%), докато през 2003 г. нямаше такива. Делът на жените ръководители на правителства в ЕС никога не надвишава 14%, което означава, че никога не е имало повече от четири жени на тази позиция едновременно.

Източникът на данни е достъпен тук.

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.