^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

ЕВРОБАРОМЕТЪР: Как да изградим по-силна и обединена Европа? Мненията на младите хора.

Според публикувано от ЕК проучване на Евробарометър сред млади европейци (15-30 г.) на тема "Как да изградим по-силна и по-обединена Европа?", за над две трети (67 %) от младите хора в ЕС опазването на околната среда и борбата с изменението на климата трябва да бъдат приоритет номер едно за действия на ЕС през следващите десет години.

Вторият и третият по важност приоритет, който те посочват, са подобряване на образованието и обучението, в това число свободното движение на студенти, чираци и ученици (56 %), и борба с бедността и икономическите и социалните неравенства (56 %). 72 % от анкетираните млади хора казват, че са гласували в местни, национални или европейски избори от момента, в който са имали право да направят това. В проучването, проведено през март 2019 г., са били анкетирани около 11 000 участници.

Цялата информация може да бъде намерена на ТУК

Приложения:

fl_478_sum_en.pdf

fl_478_ig_education_en.pdf

fl_478_ig_priorities_en.pdf

fl_478_fact_bg_bg.pdf

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.