^
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Проектът  "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
http://www.ngogrants.bg

Международен конкурс за иновативни инструменти за кариерно ориентиране

Инициативата има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни инструменти, интерактивни игри, платформи и др. методи за кариерно ориентиране, информиране и консултиране, базирани на игри.

Стартира международен конкурс за иновативни инструменти за кариерно ориентиране, иницииран по проект Future Time Traveller. Конкурсът има за цел да насърчи, отличи и популяризира иновативни игри и инструменти (традиционни и дигитални) за кариерно ориентиране. Конкурсът се инициира от 7 организации в цяла Европа: Фондация на бизнеса за образованието, България; CTI – Гърция, EBCC – Португалия, CIAPE – Италия, University of Lodz – Полша, Innovation in Learning Institute – Германия и Aspire-igen – UK. У нас инициативата се провежда с подкрепата на Euroguidance България.

За кого е конкурсът?

Конкурсът е насочен към специалисти, които се занимават с кариерно консултиране във всички сфери на образованието и обучението, например: •кариерни консултанти; •педагогически съветници или психолози в училища, трудови посредници, които в професионалната си дейност се занимават с въпроси на професионалното ориентиране на ученици, студенти, възрастни;

•обучители в неформалната сфера.

В конкурса могат да се включат:

•индивидуални участници (кариерни и педагогически специалисти, специалисти по пазара на труда, психолози и др.);

•професионални екипи, съставени от повече от един участник;

•смесени екипи, съставени от професионалисти и представители на целевите групи.

Могат да участват участници от всички европейски държави.

Всеки участник / екип може да участва в конкурса с повече от една кандидатура (игра, инструмент). Краен срок Крайният срок за кандидатстване е 31 декември 2019 г.

За повече информация и документи за кандидатстване ТУК

 • 121214 1.jpg
 • 121214 2.jpg
 • 121214 3.jpg
 • 121214 4.jpg
 • 270215_1.JPG
 • 270215_2.JPG
 • 270215_3.JPG
 • 270215_4.JPG
 • 1008151.jpg
 • 1008152.jpg
 • 1008153.jpg
 • 1008154.jpg
 • 1008155.jpg
 • 2703151.jpg
 • 2703152.jpg
 • 2703153.jpg
 • 2703154.jpg
Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Братство 1869“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.